Milieubeleidsovereenkomsten

Een milieubeleidsovereenkomst (MBO) is een akkoord tussen de sectoren (vertegenwoordigd door Febelauto) en de gewestelijke overheden dat bepaalt hoe de Europese en gewestelijke milieudoelstellingen bereikt moeten worden.

Milieubeleidsovereenkomsten houden rekening met de accenten die de gewesten in hun beleid leggen, bijvoorbeeld op het vlak van preventie, hergebruik van auto-onderdelen, recyclage van grondstoffen, verwerking met energievalorisatie en milieuverantwoord storten. Deze overeenkomsten bevatten ook de regels rond de aanvaardingsplicht en verwerking van afgedankte voertuigen.

Raadpleeg hier de MBO per gewest

Icon 3

Vlaamse Gewest

Waalse Gewest

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

MBO’s afgedankte voertuigen: 3 pijlers

1. Breder gedragen beheersplan
Alle partners engageren zich om sterker in dialoog te treden om zo het beheersplan met meer impact en op een breder draagvlak uit te voeren.

Recycleren


2. Naar een circulaire economie

De milieudoelstellingen helpen ons om verder te streven naar een waardeketen waarin het afval van de ene, een grondstof voor de ander wordt.


3. Focus op gesloten traceerbaarheid

Om afgedankte wagens beter op te sporen, onderzoeken we vele pistes en testen we innovatieve technologieën uit. Zo bekijken we samen met onze partners hoe we wrakken via trackingsystemen kunnen opvolgen

MBO’s industriële batterijen: 3 pijlers

Industriële batterijen zijn hoogvoltagebatterijen uit (plug-in)hybride en elektrische voertuigen (HE-voertuigen).

Icon 2

1. Veiligheid

Net zoals bij afgedankte voertuigen, waken we erover dat industriële batterijen bij professionals terechtkomen. Zij zorgen ervoor dat de inzameling, verwerking en recyclage van die batterijen volgens de regels van de kunst gebeurt.

2. De circulaire economie voorop

Met de industriële batterijen brengen we het circulaire model in de praktijk. Zo zorgen we ervoor dat industriële batterijen eerst een tweede leven krijgen.

3. Wettelijk kader
Wij leggen de uitrustingsvereisten, veiligheidsvoorwaarden en technische procedures voor de diagnose, verwijdering, ontmanteling en vervanging van industriële batterijen vast in Febelauto-normen.

Vragen of meer info gewenst?