Privacy Policy

Wie wij zijn

1.1. “Wij”, “ons” of “onze” betekent Febelauto vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1200 Brussel, Woluwedal 46 en met ondernemingsnummer 0467.971.055. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website en onze dienstverlening.

1.2. Onze website, www.febelauto.be, is eigendom van en wordt beheerd door de hierboven vermelde Verwerkingsverantoordelijke. De website wordt gehost door www.esign.eu.

1.3. Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via een e-mail naar catherine.lenaerts@febelauto.be, ter attentie van de Privacy Manager.

Hoe wij uw persoongegevens gebruiken en verzamelen

2.1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2.2. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:

indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website of onze diensten, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon. Uw e-mailadres zal ook worden opgenomen in onze database voor het versturen van onze nieuwsbrief en het verstrekken van informatie betreffende evenementen, seminaries e.d.m.

2.3. Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Contactgegevens – Bij het gebruik van ons contactformulier vragen wij de volgende informatie: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak, en of u tot een van de volgende categorieën behoort: ‘erkend centrum’, ‘recyclage-operator’, ‘laatste houder’, ‘overheid’ of ‘overige’.

Gebruiksinformatie – Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy.

2.4. In kader van onze dienstverlening is de rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens gebaseerd op de contractuele noodzaak. Deze gegevens worden bijgehouden voor een termijn van 7 jaar.

Indien u uw gegevens invult via het contactformulier van de website zonder beroep te doen op de diensten van Febelauto vzw dan is de rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens gebaseerd op toestemming. Deze gegevens worden bijgehouden voor een termijn van 7 jaar.

2.5. Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

Uw rechten als individu

Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens, zijnde de AVG en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek naar de Privacy Manager. We trachten in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek te reageren. Conform de geldende wetgeving hebt u recht op:

Inzage: toegang tot uw persoonsgegevens.

Verbetering: als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren.

Gegevenswissing / vergetelheid: het recht dat uw persoonsgegevens worden gewist.

Beperking van de verwerking: hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden verwerkt en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt.

Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit: u heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Bezwaar: u hebt te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be), www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

4.1. Om onze dienstverlening te optimaliseren werken wij met dienstverleners die uw persoonsgegevens verwerken en opslaan. Wij gebruiken de volgende dienstverleners:

(a) hosting provider: voor de werking van de website

(b) cloud platform: voor de werking van de diensten van Febelauto vzw

Indien u klant bent, kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers/erkende centra/overheden waarmee we gecontracteerd hebben om u diensten aan te bieden. Indien u een leverancier bent van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan onze klanten om u te contacteren.

4.2. Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In een dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Doorgifte van persoonsgegevens

Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Wij maken gebruiken van cookies.
Meer info over onze Cookie policy

Deze Privacy Policy werd laatst geüpdatet op (20/06/2019).