Rapporten en financieel rapport

Controleverslag Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest zorgen verschillende toezichthouders voor de handhaving van de regelgeving voor afgedankte voertuigen: de OVAM, de afdeling Handhaving (milieu-inspectie), plaatselijke toezichthouders, en de federale en lokale politie. In 2022 voerde de OVAM (al dan niet samen met andere diensten) 64 controles uit.

Download het volledige controleverslag

Controleverslag Brussel Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 3 erkende centra: 2 vernietigingscentra en 1 demonteercentrum. Zij mogen vernietigingscertificaten uitreiken. Daarnaast zijn er 12 geregistreerde demonteercentra, die instaan voor de depollutie en ontmanteling van afgedankte voertuigen. In 2022 voerde Leefmilieu Brussel 21 inspectiedossiers op.

Download het volledige controleverslag

Controleverslag Waals Gewest

In het Waals Gewest is het Departement van Politie en Controles (DPC) van de Waalse Openbare Dienst Leefmilieu (SPW) bevoegd voor de controles op de terugnameplicht. Het Departement Bodem en Afvalstoffen (DSD) buigt zich over de administratieve en normatieve aspecten. Het gewest telt 32 erkende centra voor de depollutie en ontmanteling van afgedankte voertuigen. In 2022 onderging de Waalse aanpak van milieucriminaliteit diverse wijzigingen.

Download het volledige controleverslag

Rapporten en financieel verslag

Balans op 31 december 2022

Resultatenrekening op 31 december 2022

Toelichting bij de jaarrekening 2022

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over de financiële resultaten

Het is de taak van Febelauto om de gegevensstroom binnen het netwerk van erkende centra op te volgen en hierover te rapporteren. De uiteindelijke doelstelling is de inzameling, de verwerking, het hergebruik en de recyclage van afgedankte voertuigen en batterijen uit hybride en elektrische voertuigen (HEV) te organiseren en verder te verbeteren.

Opbrengsten

Febelauto wordt gemandateerd door haar leden, zodat zij kunnen voldoen aan hun wettelijke informatieverplichtingen. Daarvoor betalen de leden jaarlijks lidgeld en een bijdrage. Dit vertegenwoordigt het leeuwendeel van de opbrengsten in de resultatenrekening.

Met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kreeg Febelauto een bijkomende opdracht. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de invoerders inzake de inzameling en verwerking van afvalbanden, hebben we een operationeel systeem voor de inzameling van de afvalbanden opgezet en in goede banen geleid. Om dit systeem te bekostigen werd voor 398.102 euro doorgefactureerd aan de invoerders voor de recyclage van de afvalbanden.

Voor de batterijen uit hybride en elektrische voertuigen heeft Febelauto van de invoerders de lange-termijnopdracht gekregen om de meest duurzame oplossingen te vinden voor hun uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Hiervoor factureerde Febelauto 486.762 euro aan de invoerders naargelang ieders afname van de Febelauto-dienstverlening voor de ophaling, een tweede leven en de recyclage van batterijen van hun merk.

Kosten

De kostenzijde bevat de uitgaven die Febelauto doet om haar hoofdtaak te kunnen uitvoeren. Het gaat hier voornamelijk om personeelskosten, huurgeld, afschrijvingen en onderhoudskosten van het online monitoringsysteem EMS. Via ons EMS konden we in 2022 de gegevens van 81.350 afgedankte voertuigen in 106 erkende centra opvolgen, analyseren en rapporteren. De kosten voor het nieuwe EMS zijn intussen afgeschreven, zodat we daar minder kosten hebben.

Het afgelopen jaar heeft Febelauto een aantal studies aangevat of verdergezet. Hierbij zoeken we naar korte- en langetermijnoplossingen voor meer traceerbaarheid van de voertuigen, maar ook naar nieuwe toepassingen in recyclage en hergebruik van onderdelen en materialen.

Een ander deel van de uitgaven hebben we besteed aan communicatie in al haar vormen. Zo maakten we een socialmediacampagne (‘Re-live in peace’) die we pushten op alle socialmediakanalen.

Ook vertegenwoordigt het operationeel systeem voor de inzameling van de afvalbanden een extra kost. De afvalbanden worden door Comet Tyre Recycling (CTR) bij alle erkende centra ingezameld en gerecycleerd. Dit betekent een uitgave van 398.367 euro.

Voor de batterijen van hybride en elektrische voertuigen bouwde Febelauto een operationeel systeem uit, waarbij op één na alle invoerders een contract met Febelauto sloten waarin ze minstens de rapportering aan Febelauto uitbesteedden. De meerderheid van de invoerders doen ook beroep op Febelauto om de ophaling van batterijen bij dealers te organiseren, evenals het tweede leven en de recyclage van deze batterijen en van batterijen die vrijkomen bij erkende centra +. Dit vertegenwoordigt een kost van 486.762 euro, die doorgerekend wordt aan de invoerders volgens het principe ‘pay as we collect’.

Ook nam Febelauto in 2020 een participatie van 30.000 euro in Watt4Ever B.V. Dit bedrijf werd opgericht door Febelauto en 4 andere partijen, die elk een specifieke knowhow en netwerk hebben in de levenscyclus van batterijen. We transformeren binnen Watt4Ever modules uit batterijen (afkomstig van de e-mobiliteit) naar circulaire energie-opslagsystemen die gebruikt worden als reserve-unit, of om beter gebruik te maken van de hernieuwbare energiesystemen (zoals zonnepanelen). Zo kan de opgewekte energie opgeslagen worden op de Watt4Ever-batterij om de auto-consumptie te verhogen.

De resultatenrekening werd op 31 december 2022 met een positief saldo van 178.396 euro afgesloten: een resultaat dat enerzijds gerelateerd is aan lagere afschrijvingen en anderzijds meer inkomsten. Voor de afschrijvingen hadden we voorzien om een nieuw databeheersysteem voor de batterijen in gebruik te nemen. Intussen is de ontwikkeling daarvan gestart en zullen we hiervan in 2023 de afschrijvingen boeken. Verhoogde inkomsten zijn er vanwege het feit dat we een administratieve fee rekenen van 0,25 euro/kg batterijen die we verwerken. Door de grotere hoeveelheden batterijen genereert dat meer inkomsten.

Het personeelsbestand van Febelauto telt 5 bedienden – met deeltijdse of voltijdse vaste contracten – met een fulltime equivalent van 3,8.

Raad van bestuur

Op onze site vind je de leden van onze raad van bestuur terug.

Vraag of meer info gewenst?

Contacteer ons