Wat doet Febelauto voor overheden – en omgekeerd?

Febelauto ziet erop toe dat afgedankte voertuigen en batterijen van elektrische en hybride wagens correct verzameld, verwerkt en gerecycleerd worden. Een geoliede samenwerking met de gewestelijke overheden is daarin onmisbaar. Zo ondersteunen we elkaar vandaag op meerdere domeinen.

Informeren rond reglementering

De inzameling, verwerking en recyclage van afgedankte voertuigen valt onder strenge reglementering. Hier vind je een overzicht van de recentste Europese richtlijnen, regionale wetgeving, milieubeleidsovereenkomsten, overtredingstabellen en het juridische toepassingsgebied.

Niet-erkende centra opsporen

Nog te veel afgedankte voertuigen komen in illegale centra terecht. Samen met de overheden proberen wij dat aantal tot nul terug te brengen. Daarom sensibiliseren we particulieren en voeren we grondige controles uit, die vandaag zelfs met trackers en drones kunnen gebeuren.

Autoriteiten samenbrengen

Febelauto leidt het overleg tussen verschillende belangengroepen en de drie gewesten in goede banen. Dat houdt in dat we ook regelmatig samenzitten met het parket, de politiediensten, lokale milieudiensten en havenautoriteiten.

Afgedankte voertuigen inzamelen

Steden en gemeenten zijn verplicht om achtergelaten voertuigen minstens zes maanden te bewaren. Aangezien het om zwaar beschadigde voertuigen kan gaan, moeten die overheden er ook over waken dat er gedurende die periode geen bodemverontreiniging optreedt.

Hoe doe je dat?

  • Voertuigwrakken moet je op een vloeistofdichte vloer stockeren: vloeren die voorzien zijn van een afwateringssysteem met koolwaterstofafscheider en slibvangput.
  • Leeg en reinig de koolwaterstofafscheider en slibvangput regelmatig. Inspecteer beide systemen om de drie maanden en hou de gegevens bij in een logboek.
  • Creëer een afvalstoffenregister waarin je alle aangevoerde, verwerkte, afgevoerde en geweigerde afvalstoffen bijhoudt. Noteer ook de chassisnummers van de voertuigwrakken.
  • Gedepollueerde wrakken mag je stapelen als de milieuvergunning dat toelaat, maar nooit hoger dan 3 meter.

Na zes maanden moeten de afgedankte voertuigen ingeleverd worden in een erkend centrum.


Een afgedankt voertuig inleveren?

Vragen, meer info nodig of advies gewenst?