Algemene voorwaarden

Algemeen

FEBELAUTO informeert en ondersteunt fysische personen, professionele laatste houders, erkende centra, recyclage-operatoren en overheden om de inzameling, verwerking en recyclage van afgedankte voertuigen en afgedankte batterijen uit elektrische, hybride en plug-inhybridevoertuigen (HE-voertuigen) in goede banen te leiden.

Als beheersorganisme voor afgedankte voertuigen stimuleert en coördineert FEBELAUTO tevens de inzameling, verwerking en recyclage van autowrakken. Dit gebeurt door de milieuvriendelijke verwerking van wrakken door erkende centra en shredderinstallaties nauwgezet op te volgen.

In de uitvoering van deze diensten zorgt FEBELAUTO onder meer (doch zonder dat deze opsomming beperkend is) voor de ophaling van de afgedankte HEV batterijen en voor de opslag en het vervoer naar de verwerkingsinstallaties. FEBELAUTO ziet tevens toe op de verwerking en de opvolging ervan.

De Klant

De Klant is iedere fysieke persoon en/of rechtspersoon voor wie FEBELAUTO diensten verricht en met wie een overeenkomst is tot stand gekomen, hetzij door middel van een geschrift, hetzij via elektronische weg.

In het laatste geval heeft de Klant het elektronisch batterij- aangifteformulier op de website van FEBELAUTO www.FEBELAUTO.be ingevuld.

Het formulier kan afgeprint worden en het transport van de batterij vergezellen. Het formulier geldt als statusrapport voor de staat van de batterij.

De Klant verbindt er zich toe dat de op het voormelde aangifteformulier ingevulde gegevens waarachtig en correct zijn.

Indien de door Klant ingevulde gegevens niet waarachtig of correct zijn, zal de Klant de bijkomende kosten en of schade die hiermee gepaard gaat of daardoor veroorzaakt wordt, dienen te dragen.

De Klant wordt beschouwd als verzender van de batterij en is desgevallend onderworpen aan de afvalwetgeving en de ADR-reglementering (het Europees Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).

De Klant neemt de nodige maatregelen om de batterij conform de geldende wetgeving voor te bereiden voor een veilig transport.

Afdwingbaarheid

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten verricht door FEBELAUTO voor de Klant.

Elke contractspartij van FEBELAUTO erkent kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en deze aanvaard te hebben.

De algemene voorwaarden van FEBELAUTO zijn van toepassing ongeacht andere algemene voorwaarden zelfs indien om het even welke overeenkomst de toepassing van de algemene voorwaarden van FEBELAUTO uitsluit.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en die van een contractspartij, zijn enkel de algemene voorwaarden van FEBELAUTO van toepassing.

De nietigheid van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden hebben niet de nietigheid van het contract of van deze algemene voorwaarden tot gevolg maar slechts van de betreffende clausule.

Facturatie en betalingsmodaliteiten

De facturen uitgeschreven door FEBELAUTO zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum op de zetel van FEBELAUTO (Woluwelaan 46 te 1200 Brussel), behalve indien door de partijen schriftelijk anders werd overeengekomen.

In geval van laattijdige betaling of bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 150 EUR en een interest van 10% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag tot op de dag van volledige betaling van de factuur.

Geen enkele klacht, ongeacht zijn aard, houdt een opschorting van de betalingsverplichting van de Klant in.

Wijziging en annulering

Elke wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst, die aanvaard moet zijn door beide partijen en kan resulteren in een wijziging van de prijs, een vertraging in de tussenkomst, van de levering of van de uitvoering naargelang de situatie.

Geen enkele overeenkomst kan worden opgezegd zonder de gezamenlijke toestemming van beide partijen. De opzegging van de overeenkomst door de contractspartij van FEBELAUTO zal aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het totale bedrag van de voorziene diensten in de overeenkomst, het aanbod of de aanvaarde offerte.

Retentierecht

In toepassing van deze bepaling behoudt FEBELAUTO zich het recht voor om alle goederen en hun toebehoren onmiddellijk terug te nemen, ongeacht waar deze zich ook bevinden. Bovendien worden alle daaraan verbonden kosten, met inbegrip van terugname, demontage, transport, etc., in rekening gebracht bij de Klant.

Exceptie van niet-uitvoering en ontbindend beding

FEBELAUTO kan de nakoming van zijn verplichtingen schorsen indien de Klant één of meerdere van zijn verplichtingen, zoals beschreven in de overeenkomst, niet nakomt, waaronder de betaling van de facturen.

Er kan geen schadevergoeding worden geëist ten gevolge van de opschorting van de uitvoering van enige verbintenis door FEBELAUTO.

FEBELAUTO behoudt zich het recht voor de overeenkomst met de Klant te beëindigen, zonder voorafgaande tussenkomst door de rechter, indien er sprake is van een ernstige schending van de overeenkomst die te wijten is aan een fout van de Klant.

De beëindiging van de overeenkomst, zoals vermeld in het vorige lid, beperkt in geen mate het recht van FEBELAUTO om schadevergoeding en interesten te eisen.

Betwisting

Alle betwistingen betreffende facturen moeten binnen acht dagen na hun datum per aangetekende brief worden ingediend op de zetel van de vennootschap (Woluwelaan 46 te 1200 Brussel)

Aansprakelijkheid

FEBELAUTO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van het gebrek en of onwaarachtigheid van de mededeling van de (gewijzigde) gegevens door de Klant. Indien op grond hiervan schade zou verschuldigd zijn, dient de Klant deze schade te voldoen.

FEBELAUTO is en wordt geen eigenaar van afgedankte batterijen. Ongeacht de eindbestemming (hetzij recyclage, hetzij second life), blijft de Klant er het risico van dragen en is het aansprakelijk voor schade die er door veroorzaakt wordt.

FEBELAUTO sluit uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit op grond van artikel 1384 lid 1 B.W.

FEBELAUTO is evenmin aansprakelijk voor om het even welke lichamelijke schade, ziekte of letsel opgelopen bij de inontvangstname of het behandelen van de afgedankte batterijen / afgedankte voertuigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de verbintenissen van FEBELAUTO middelenverbintenissen. FEBELAUTO is slechts aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door het niet naleven van haar verbintenissen, en voor zover die schade is veroorzaakt door een opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor andere fouten is FEBELAUTO niet aansprakelijk. FEBELAUTO is dus niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden, en zonder dat deze opsomming limitatief is.

De aansprakelijkheid van FEBELAUTO is in elk geval beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Ingeval van overmacht zijn de verplichtingen van FEBELAUTO opgeschort en is FEBELAUTO van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant noch op enige andere wijze aansprakelijk.

Verzaking

Indien FEBELAUTO geen gebruik maakt van één van de rechten die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden kan dit niet geïnterpreteerd worden als een verzaking van deze rechten.

Privacy

FEBELAUTO verbindt zich ertoe de privacy van de Klant te respecteren bij de verwerking en aanwending van diens persoonsgegevens. Zij verwijst hiervoor naar de privacy policy op haar website www.FEBELAUTO.be en waarvan de Klant erkent kennis van te hebben genomen.

Toepasselijk recht en rechtsmacht

De overeenkomsten gesloten door FEBELAUTO zijn onderhevig aan het Belgisch recht.

De rechters en rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd inzake elk geschil waar FEBELAUTO bij betrokken is.