Rapporten en financieel rapport

Controleverslag Vlaams Gewest

Verschillende toezichthouders in Vlaanderen zorgen voor de handhaving van de regelgeving voor afgedankte voertuigen in het Vlaams Gewest: OVAM, de afdeling handhaving (milieu-inspectie), lokale toezichthouders en de federale en lokale politie. In 2021 voerden zij samen in totaal 55 controles op afgedankte voertuigen uit.

Download het volledige controleverslag

Controleverslag Brussel Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft momenteel 3 door Febelauto erkende centra: 2 vernietigingscentra en 1 demonteercentrum. Zij zijn gemachtigd om vernietigingscertificaten af te leveren. Daarnaast zijn er 13 geregistreerde demonteercentra voor afgedankte voertuigen. Deze staan in voor de depollutie en ontmanteling van afgedankte voertuigen. In 2021 volgde Leefmilieu Brussel 19 inspectiedossiers met betrekking tot afgedankte voertuigen verder op.

Download het volledige controleverslag

Controleverslag Waals Gewest

In het Waals Gewest voert het Departement van Politie en Controles (DPC) van de Waalse Openbare Dienst Leefmilieu (SPW) de controles op de terugnameplicht uit. Het Departement Bodem en Afvalstoffen (DSD) staat in voor de administratieve en normatieve aspecten. Wallonië telt vandaag 32 erkende centra voor de depollutie en ontmanteling van afgedankte voertuigen. Er blijven controles plaatsvinden om niet-erkende centra aan te manen tot regularisatie.

Download het volledige controleverslag

Rapporten en financieel verslag

Balans op 31 december 2021

Resultatenrekening op 31 december 2021

Toelichting bij de jaarrekening

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over de financiële resultaten

Het is de taak van Febelauto om de gegevensstroom binnen het netwerk van erkende centra op te volgen en hierover te rapporteren. De uiteindelijke doelstelling is de inzameling, de verwerking, het hergebruik en de recyclage van afgedankte voertuigen en batterijen uit hybride en elektrische voertuigen (HEV) te organiseren en verder te verbeteren.

Opbrengsten

Febelauto wordt gemandateerd door haar leden zodat zij kunnen voldoen aan hun wettelijke informatieverplichtingen. Daarvoor betalen de leden jaarlijks lidgeld en een bijdrage. Dit vertegenwoordigt het leeuwendeel van de opbrengsten in de resultatenrekening.

Met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kreeg Febelauto een bijkomende opdracht. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de invoerders inzake de inzameling en verwerking van afvalbanden, hebben we een operationeel systeem voor de inzameling van de afvalbanden opgezet en in goede banen geleid. Om dit systeem te bekostigen werd voor 370.662 euro doorgefactureerd aan de invoerders voor de recyclage van de afvalbanden.

VVoor de batterijen uit hybride en elektrische voertuigen heeft Febelauto van de invoerders de langetermijnopdracht gekregen om de meest duurzame oplossingen te vinden voor hun uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Hiervoor factureerde Febelauto 60.833 euro aan de invoerders naargelang ieders afname van de Febelauto dienstverlening voor de ophaling, second life toepassingen en de recyclage van batterijen van hun merk.

Kosten

De kostenzijde bevat de uitgaven die Febelauto doet om haar hoofdtaak te kunnen uitvoeren. Het gaat hier voornamelijk om personeelskosten, huurgeld, afschrijvingen en onderhoudskosten van het online monitoringsysteem EMS. Via ons EMS konden we in 2021 de gegevens van 103.659 afgedankte voertuigen in 111 erkende centra opvolgen, analyseren en rapporteren. De kosten voor het nieuwe EMS zijn intussen afgeschreven zodat we daar minder kosten hebben.

Het afgelopen jaar heeft Febelauto een aantal studies aangevat of verdergezet. Een eerste daarvan is ENTRAVE. Hierbij zoeken we naar korte- en langetermijnoplossingen voor meer traceerbaarheid van de voertuigen.

Een ander deel van de uitgaven hebben we gedaan aan communicatie in al haar vormen. Zo maakten we een socialemediacampagne ‘Relive in Peace’ die we pushten op alle socialemediakanalen.
Daarnaast hebben we ook een webinarreeks uitgewerkt rond het veilig behandelen van batterijen van elektrische en hybride voertuigen van toepassing voor de ganse sector.

Ook vertegenwoordigt het operationeel systeem voor de inzameling van de afvalbanden een extra kost. De afvalbanden worden door Comet Tyre Recycling (CTR) bij alle erkende centra ingezameld en gerecycleerd. Dit betekent een uitgave van 370.662 euro.

Voor de batterijen van hybride en elektrische voertuigen bouwde Febelauto een operationeel systeem uit, waarbij op één na alle invoerders een contract met Febelauto sloten waarin ze minstens de rapportering aan Febelauto uitbesteedden. De meerderheid van de invoerders doen ook beroep op Febelauto om de ophaling van batterijen bij dealers te organiseren evenals het tweede leven en de recyclage van deze batterijen en van batterijen die vrijkomen bij erkende centra +. Dit vertegenwoordigt een kost van 60.833 euro die doorgerekend wordt aan de invoerders volgens het principe 'pay as we collect'.

Ook nam Febelauto in 2020 een participatie van 30.000 euro in Watt4Ever B.V. Dit bedrijf werd opgericht door Febelauto en 4 andere partijen die elk een specifieke knowhow en netwerk hebben in de levenscyclus van batterijen. We transformeren binnen Watt4Ever modules uit batterijen afkomstig van de e-mobiliteit naar circulaire energie-opslagsystemen die gebruikt worden als reserve-unit of om beter gebruik te maken van de hernieuwbare energiesystemen zoals zonnepanelen. Zo kan de opgewekte energie opgeslagen worden op de Watt4Ever batterij om de auto-consumptie te verhogen.

De resultatenrekening werd op 31 december 2021 met een positief saldo van 245.192 euro afgesloten: een resultaat dat enerzijds gerelateerd is aan lagere afschrijvingen op ons EMS systeem en anderzijds door lagere kosten vanwege Covid19. Het personeelsbestand van Febelauto telt 4 bedienden met deeltijdse of voltijdse vaste contracten met een fulltime equivalent van 2,8.

Raad van bestuur

Op onze site vind je de leden van onze raad van bestuur terug.

Vraag of meer info gewenst?

Contacteer ons