Rapporten en financieel verslag

Controleverslag Vlaams gewest

Verschillende toezichthouders in Vlaanderen zorgen voor de handhaving van de regelgeving voor afgedankte voertuigen in het Vlaams Gewest: de OVAM, de afdeling handhaving (milieu-inspectie), lokale toezichthouders en de federale en lokale politie. In 2020 werden in totaal 76 controles op afgedankte voertuigen uitgevoerd.

Download het volledige controleverslag

Controleverslag Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft momenteel 3 door Febelauto erkende centra: 2 vernietigingscentra en 1 demonteercentrum. Zij zijn gemachtigd om vernietigingscertificaten af te leveren. Daarnaast zijn er 15 geregistreerde demonteercentra voor afgedankte voertuigen. Deze staan in voor de depollutie en ontmanteling van afgedankte voertuigen. In 2020 volgde Leefmilieu Brussel 19 inspectiedossiers met betrekking tot afgedankte voertuigen verder op.

Download het volledige controleverslag

Controleverslag Waals Gewest

In het Waals Gewest voert het Departement van Politie en Controles (DPC) van de Waalse Openbare Dienst Leefmilieu (SPW) de controles op de terugnameplicht uit. Het Departement Bodem en Afvalstoffen (DSD) staat in voor de administratieve en normatieve aspecten. Wallonië telt vandaag 32 erkende centra voor de depollutie en ontmanteling van afgedankte voertuigen. Er blijven controles plaatsvinden om niet-erkende centra aan te manen om zich te regulariseren.

Download het volledige controleverslag

Rapporten en financieel verslag

Balans op 31 december 2020

Resultatenrekening op 31 december 2020

Toelichting bij de jaarrekening

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over de financiële resultaten

Het is de taak van Febelauto om de gegevensstroom binnen het netwerk van erkende centra op te volgen en hierover te rapporteren. De uiteindelijke doelstelling is de inzameling, de verwerking, het hergebruik en de recyclage van afgedankte voertuigen en batterijen uit hybride en elektrische voertuigen (HEV) te organiseren en verder te verbeteren.

Opbrengsten

Febelauto wordt gemandateerd door haar leden zodat zij kunnen voldoen aan hun wettelijke informatieverplichtingen. Daarvoor betalen de leden jaarlijks lidgeld en een bijdrage. Dit vertegenwoordigt het leeuwendeel van de opbrengsten in de resultatenrekening.

Met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kreeg Febelauto een bijkomende opdracht. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de invoerders inzake de inzameling en verwerking van afvalbanden, hebben we een operationeel systeem voor de inzameling van de afvalbanden opgezet en in goede banen geleid. Om dit systeem te bekostigen werd voor 358.235 euro doorgefactureerd aan de invoerders voor de recyclage van de afvalbanden.

Voor de batterijen uit hybride en elektrische voertuigen heeft Febelauto van de invoerders de langetermijnopdracht gekregen om de meest duurzame oplossingen te vinden voor hun uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Kosten

De kostenzijde bevat de uitgaven die Febelauto doet om haar hoofdtaak te kunnen uitvoeren. Het gaat hier voornamelijk om personeelskosten, huurgeld, afschrijvingen en onderhoudskosten van het online monitoringsysteem EMS. Deze softwareapplicatie werd vernieuwd in 2017. Het oude systeem was gebouwd op Windev en Webdev-technologie. Het nieuwe EMS werd ontwikkeld als een CRM-applicatie in Microsoft Dynamics 365, waardoor het beantwoordt aan de nieuwste technologische standaarden: een verhoogde beveiliging van de toepassing, een grotere gebruiksvriendelijkheid, een databank met minder vervuilde data, een betere identificatie van de chassisnummers dankzij de mogelijkheid tot validatie met de DIV via een webservice, en conformiteit met de GDPR-reglementering.

Ook foto’s van de boorddocumenten kunnen geüpload worden met de smartphone, waarbij het chassisnummer via OCR (optical character recognition) herkend wordt. Via ons EMS konden we in 2020 de gegevens van 110.161 afgedankte voertuigen in 118 erkende centra opvolgen, analyseren en rapporteren. De kosten voor het nieuwe EMS worden afgeschreven.

Het afgelopen jaar heeft Febelauto een aantal studies aangevat of verdergezet. Een eerste daarvan is ENTRAVE. Hierbij zoeken we naar korte en lange termijnoplossingen voor meer traceerbaarheid van de voertuigen. In dit kader hebben we ook ons memorandum voorgelegd aan de verschillende politieke partijen.

Een ander deel van de uitgaven hebben we besteed aan communicatie in al haar vormen. Zo tekenden we in januari 2020 present op het Autosalon en organiseerden we voor de hele sector een webinarreeks rond de veilige behandeling van batterijen uit hybride en elektrische voertuigen.

Ten slotte vertegenwoordigt het operationeel systeem voor de inzameling van de afvalbanden een extra kost. De afvalbanden worden door Comet Tyre Recycling (CTR) bij alle erkende centra ingezameld en gerecycleerd. Dit betekent een uitgave van 358.235 euro. Alle banden worden inmiddels door de erkende centra ingezameld zodat Febelauto geen vergoeding meer moet betalen aan Recytyre.

Ook nam Febelauto dit jaar een participatie van 30.000 euro in Watt4Ever bv. Dit bedrijf werd opgericht door Febelauto en vier andere partijen die elk een specifieke knowhow en netwerk hebben in de levenscyclus van batterijen. Watt4Ever transformeert modules uit HEV-batterijen naar circulaire energie-opslagsystemen. Deze worden gebruikt als reserve-unit of binnen hernieuwbare energiesystemen zoals zonnepanelen. Een Watt4Ever-batterij kan opgewekte energie immers opslaan om bijvoorbeeld de autoconsumptie te verhogen.

De resultatenrekening werd op 31 december 2020 met een positief saldo van 177.238 euro afgesloten: een resultaat dat enerzijds gerelateerd is aan lagere afschrijvingen op ons EMS-systeem en anderzijds door lagere kosten vanwege de COVID-19-pandemie. Het personeelsbestand van Febelauto telt 4 bedienden met deeltijdse of voltijdse vaste contracten met een fulltime equivalent van 2,8.

Raad van bestuur

Op onze site vind je de leden van onze raad van bestuur terug.

Vraag of meer info gewenst?

Contacteer ons