jaarverslag 2023

Rapporten

Op de volgende pagina's geven we een uitgebreid overzicht van de financiële prestaties van onze organisatie en de controleverslagen van de gewesten om u een gedetailleerd inzicht te geven in onze financiële gezondheid en de doeltreffendheid van de regionale controles.

Controleverslagen van de gewesten

Controleverslag Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest zorgen verschillende toezichthouders voor de handhaving van de regelgeving voor afgedankte voertuigen: de OVAM, de afdeling Handhaving (milieu-inspectie), plaatselijke toezichthouders, en de federale en lokale politie. In 2023 voerde de OVAM (al dan niet samen met andere diensten) 33 controles uit.

Controleverslag Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 3 erkende centra: 2 vernietigingscentra en 1 demonteercentrum. Zij mogen vernietigingscertificaten uitreiken. 2 bijkomende demonteercentra startten de procedure voor erkenning. Daarnaast zijn er 9 geregistreerde demonteercentra, die instaan voor de depollutie en ontmanteling van afgedankte voertuigen. In 2023 voerde Leefmilieu Brussel 21 inspectiedossiers op.

Controleverslag Waals Gewest

In het Waals Gewest is het Departement van Politie en Controles (DPC) van de Waalse Openbare Dienst Leefmilieu (SPW) bevoegd voor de controles op de terugnameplicht. Het Departement Bodem en Afvalstoffen (DSD) buigt zich over de administratieve en normatieve aspecten en de Bijzondere Opsporingseenheid (USI) is verantwoordelijk voor het onderzoeken en registreren van milieu-inbreuken. Het gewest telt 31 erkende centra voor de depollutie en ontmanteling van afgedankte voertuigen. In 2023 werden 35 dossiers met betrekking tot afgedankte voertuigen opgestart.

Download hier de verslagen:

Financieel verslag

Balans op 31 december 2023

Febelauto

Resultatenrekening op 31 december 2023

Febelauto

Toelichting bij de jaarrekening 2023

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over de financiële resultaten

Het is de taak van Febelauto om de gegevensstroom binnen het netwerk van erkende centra op te volgen en hierover te rapporteren. De uiteindelijke doelstelling is de inzameling, de verwerking, het hergebruik en de recyclage van afgedankte voertuigen en batterijen uit hybride en elektrische voertuigen (HEV) te organiseren en verder te verbeteren.

Opbrengsten

Febelauto wordt gemandateerd door haar leden, zodat zij kunnen voldoen aan hun wettelijke informatieverplichtingen. Daarvoor betalen de leden jaarlijks lidgeld en een bijdrage. Dit vertegenwoordigt het leeuwendeel van de opbrengsten in de resultatenrekening.

Met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kreeg Febelauto een bijkomende opdracht. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de invoerders inzake de inzameling en verwerking van afvalbanden, hebben we een operationeel systeem voor de inzameling van de afvalbanden opgezet en in goede banen geleid. Om dit systeem te bekostigen werd voor 285.570 euro doorgefactureerd aan de invoerders voor de recyclage van de afvalbanden.

Voor de batterijen uit hybride en elektrische voertuigen heeft Febelauto van de invoerders de lange-termijnopdracht gekregen om de meest duurzame oplossingen te vinden voor hun uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Hiervoor factureerde Febelauto 346.133 euro aan de invoerders naargelang ieders afname van de Febelauto-dienstverlening voor de ophaling, een tweede leven en de recyclage van batterijen van hun merk.

Kosten

De kostenzijde bevat de uitgaven die Febelauto doet om haar hoofdtaak te kunnen uitvoeren. Het gaat hier voornamelijk om personeelskosten, huurgeld, afschrijvingen en onderhoudskosten van het online monitoringsysteem EMS. Via ons EMS konden we in 2023 de gegevens van 63.592 afgedankte voertuigen in 108 erkende centra opvolgen, analyseren en rapporteren. De kosten voor het nieuwe EMS zijn intussen afgeschreven, zodat we daar minder kosten hebben.

Dit jaar werd een nieuwe applicatie ontwikkeld voor het beheer van de HEV-batterijen. Deze tool zorgt voor een goede traceerbaarheid van de batterijen voor alle partijen vanaf de aanmelding door de invoerder of de concessiehouder, over de demontage door een erkend centrum+ tot aan zijn verwerking voor een 2de leven of recyclage. Bij de ontwikkeling van het systeem werd reeds rekening gehouden met de nieuwe Europese batterij verordening. Het systeem is dus volledig future proof.

Het afgelopen jaar heeft Febelauto een aantal studies aangevat of verdergezet. Hierbij zoeken we naar korte- en langetermijnoplossingen voor meer traceerbaarheid van de voertuigen, maar ook naar nieuwe toepassingen in recyclage en hergebruik van onderdelen en materialen.

Een ander deel van de uitgaven hebben we besteed aan communicatie in al haar vormen. Zo namen we deel aan een aantal events zoals het Autosalon, het IARC en het ICBR. In het najaar hadden we een promovideo en digitale campagne voor het Circular.Repair/Ready2Reuse-project - waarvoor we ook wel een subsidie ontvangen hebben). Tenslotte organiseerden we in december het Circular Truck & Bus event en hadden we uitgaven voor de aankondiging van de milieubijdrage in januari 2024.

Ook vertegenwoordigt het operationeel systeem voor de inzameling van de afvalbanden een extra kost. De afvalbanden worden door Comet Tyre Recycling (CTR) bij alle erkende centra ingezameld en gerecycleerd. Dit betekent een uitgave van 288.326 euro.

Voor de batterijen van hybride en elektrische voertuigen bouwde Febelauto een operationeel systeem uit, waarbij op één na alle invoerders een contract met Febelauto sloten waarin ze minstens de rapportering aan Febelauto uitbesteedden. De meerderheid van de invoerders doen ook beroep op Febelauto om de ophaling van batterijen bij dealers te organiseren, evenals het tweede leven en de recyclage van deze batterijen en van batterijen die vrijkomen bij erkende centra +. Dit vertegenwoordigt een kost van 311.375 euro, die doorgerekend wordt aan de invoerders volgens het principe 'pay as we collect'.

Ook nam Febelauto in 2020 een participatie van 30.000 euro in Watt4Ever B.V. Dit bedrijf werd opgericht door Febelauto en 4 andere partijen, die elk een specifieke knowhow en netwerk hebben in de levenscyclus van batterijen. We transformeren binnen Watt4Ever modules uit batterijen (afkomstig van de e-mobiliteit) naar circulaire energie-opslagsystemen die gebruikt worden als reserve-unit, of om beter gebruik te maken van de hernieuwbare energiesystemen (zoals zonnepanelen). Zo kan de opgewekte energie opgeslagen worden op de Watt4Ever-batterij om de auto-consumptie te verhogen. Naar aanleiding van de exit van 1 partij, werden in 2023 de vrijgekomen aandelen gelijk verdeeld tussen de 4 overblijvende aandeelhouders. Bijgevolg heeft Febelauto nu 25% van de aandelen in haar bezit.

De resultatenrekening werd op 31 december 2023 met een positief saldo van 184.904 euro afgesloten: een resultaat dat gerelateerd is aan ons beleid als goede huismoeder. Er werd voorzichtig omgegaan met uitgaven en er werd gezorgd voor stabiele inkomsten.

Het personeelsbestand van Febelauto telt 6 bedienden - met deeltijdse of voltijdse vaste contracten - met een fulltime equivalent van 4,8.