Rapporten en financieel verslag

Rapporten

Controleverslag Vlaamse Gewest

Verschillende instanties zorgen voor de handhaving van de regelgeving voor afgedankte voertuigen in het Vlaams Gewest: OVAM, de afdeling handhaving (milieu-inspectie) en de gemeente- en politiediensten. De toezichthouders van OVAM werken de laatste jaren steeds vaker samen met de andere bevoegde inspectiediensten. In 2019 werden in totaal 114 controles op afgedankte voertuigen uitgevoerd.

> Download het volledige controleverslag

Controleverslag Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft momenteel 3 door Febelauto erkende centra: 2 vernietigingscentra en 1 demonteercentrum. Deze centra zijn gemachtigd om vernietigingscertificaten af te leveren. Naast deze 3 erkende centra zijn er 14 geregistreerde demonteercentra voor afgedankte voertuigen. Deze staan in voor de depollutie en ontmanteling van afgedankte voertuigen. In 2019 werden er 20 inspectiedossiers met betrekking tot afgedankte voertuigen verder opgevolgd.

> Download het volledige controleverslag

Controleverslag Waalse Gewest

In het Waals Gewest worden de controles op de terugnameplicht uitgevoerd door het Departement van Politie en Controles (DPC) van de Waalse Openbare Dienst Leefmilieu (SPW). Het Departement Bodem en Afvalstoffen (DSD) staat in voor de administratieve en normatieve aspecten. Wallonië telt vandaag 33 erkende centra voor de depollutie en ontmanteling van afgedankte voertuigen. Er blijven controles plaatsvinden om niet-erkende centra aan te manen om zich in de regel te stellen.

>Download het volledige controleverslag

Rapporten en financieel verslag

BALANS EN FINANCIEEL VERSLAG

BALANS EN FINANCIEEL VERSLAG

Toelichting bij de jaarrekening

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over de financiële resultaten

Het is de taak van Febelauto om de gegevensstroom binnen het netwerk van erkende centra op te volgen en hierover te rapporteren. De uiteindelijke doelstelling is de inzameling, de verwerking, het hergebruik en de recyclage van afgedankte voertuigen en batterijen uit hybride en elektrische voertuigen (HEV) te organiseren en verder te verbeteren.

Opbrengsten

Febelauto wordt gemandateerd door haar leden zodat zij kunnen voldoen aan hun wettelijke informatieverplichtingen. Daarvoor betalen de leden jaarlijks lidgeld en een bijdrage. Dit vertegenwoordigt het leeuwendeel van de opbrengsten in de resultatenrekening.

Met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kreeg Febelauto een bijkomende opdracht. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de invoerders inzake de inzameling en verwerking van afvalbanden, hebben we een operationeel systeem voor de inzameling van de afvalbanden opgezet en in goede banen geleid. Om dit systeem te bekostigen werd voor 456.878 euro doorgefactureerd aan de invoerders voor de recyclage van de afvalbanden.

Voor de batterijen uit hybride en elektrische voertuigen heeft Febelauto van de invoerders de langetermijnopdracht gekregen om de meest duurzame oplossingen te vinden voor hun uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

In de diverse/uitzonderlijke opbrengsten is er een toelage van 5.140 euro die we ontvingen voor onze deelname aan BORGT: een proefproject dat focust op batterijopslag voor woongebouwen en -buurten.

Kosten

De kostenzijde bevat de uitgaven die Febelauto doet om haar hoofdtaak te kunnen uitvoeren. Het gaat hier voornamelijk om personeelskosten, huurgeld, afschrijvingen en onderhoudskosten van het online monitoringsysteem EMS. Deze softwareapplicatie werd vernieuwd in 2017.

Het oude systeem was gebouwd op Windev en Webdev-technologie. Het nieuwe EMS werd ontwikkeld als een CRM-applicatie in Microsoft Dynamics 365, waardoor het beantwoordt aan de nieuwste technologische standaarden: een verhoogde beveiliging van de toepassing, een grotere gebruiksvriendelijkheid, een databank met minder vervuilde data, een betere identificatie van de chassisnummers dankzij de mogelijkheid tot validatie met de DIV via een webservice, en conformiteit met de GDPR-reglementering.

Ook foto’s van de boorddocumenten kunnen geüpload worden met de smartphone, waarbij het chassisnummer via OCR (optical character recognition) herkend wordt. Via ons EMS konden we in 2019 de gegevens van 134.629 afgedankte voertuigen in 122 erkende centra opvolgen, analyseren en rapporteren. De kosten voor het nieuwe EMS worden afgeschreven.

Het afgelopen jaar heeft Febelauto een aantal studies aangevat of verdergezet. Een eerste daarvan is ENTRAVE. Hierbij zoeken we naar korte en lange termijnoplossingen voor meer traceerbaarheid van de voertuigen. In dit kader hebben we ook een memorandum neergelegd bij de verschillende politieke partijen om op te nemen in hun beleidsnota’s.

Een tweede studie waar we aan deelnamen, was een R&D-project over carbonvezels en versnijtechnieken. Op 5 december organiseerden we in samenwerking met Agoria een workshop ‘Roadmap ELV waste, plastics & composites’.

Een ander deel van de extra uitgaven hebben we besteed aan communicatie in al haar vormen.

We hebben de opening van de eerste erkende centra+ in Vlaanderen en in Wallonië gevierd in de aanwezigheid van resp. ministers van Leefmilieu Koen Van den Heuvel en Carlo Di Antonio. In samenwerking met EDUCAM hebben we een infosessie rond veilig werken aan HE-voertuigen georganiseerd en ook een opleiding gegeven in het erkend centrum BST voor auditoren en regionale inspecteurs.

Op 21 juni 2019 was er het Febelauto-festival ter gelegenheid van ons 20 jarig bestaan: het werd een feestelijke demonstratie van het 2e leven van ex-autobatterijen. Prins Laurent opende het festival door de muziekinstallatie van onze eigen coverband in te pluggen in onze eerste ‘second life’-batterij. Maar je kon ook met een bootje aangedreven door een second life-batterij de haven van Antwerpen verkennen. Verder was er ook een expositie van 20 jaar Febelauto.

Ten slotte vertegenwoordigt het operationeel systeem voor de inzameling van de afvalbanden een extra kost. De afvalbanden worden door Comet Tyre Recycling (CTR) bij alle erkende centra ingezameld en gerecycleerd. Dit betekent een uitgave van 456.878 euro. Alle banden worden inmiddels door de erkende centra ingezameld zodat Febelauto geen vergoeding meer moet betalen aan Recytyre.

De resultatenrekening werd op 31 december 2019 met een positief saldo van 3.521 euro afgesloten: een resultaat dat de verwachtingen overtrof. Het personeelsbestand van Febelauto telt 4 bedienden met deeltijdse of voltijdse vaste contracten met een fulltime equivalent van 2,8.

Raad van bestuur

Op onze site vind je de leden van onze raad van bestuur terug.

Vragen of meer info gewenst?