Controleverslag Vlaamse Gewest

Rapporten en financieel verslag

Controleverslag Vlaamse Gewest

Verschillende instanties zorgen voor de handhaving van de regelgeving voor afgedankte voertuigen in het Vlaams Gewest: OVAM, de afdeling handhaving (milieu-inspectie) en de gemeente- en politiediensten. De toezichthouders van OVAM werken de laatste jaren steeds vaker samen met de andere bevoegde inspectiediensten. In 2018 werden in totaal 106 controles op afgedankte voertuigen uitgevoerd bij 70 verschillende bedrijven.

Download het volledige controleverslag
Controleverslag Vlaamse Gewest

Controleverslag Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft momenteel 3 door Febelauto erkende centra: 2 vernietigingscentra en 1 demonteercentrum. Deze centra zijn gemachtigd om vernietigingscertificaten af te leveren. Naast deze 3 erkende centra zijn er 14 geregistreerde demonteercentra voor afgedankte voertuigen. Deze staan in voor de depollutie en ontmanteling van afgedankte voertuigen. In 2018 werden er 20 inspectiedossiers met betrekking tot afgedankte voertuigen verder opgevolgd.

Download het volledige controleverslag
Controleverslag Vlaamse Gewest

Controleverslag Waalse Gewest

In het Waals Gewest worden de controles op de terugnameplicht uitgevoerd door het Departement van Politie en Controles (DPC) van de Waalse Openbare Dienst Leefmilieu (SPW). Het Departement Bodem en Afvalstoffen (DSD) staat in voor de administratieve en normatieve aspecten. Wallonië telt vandaag 33 erkende centra voor de depollutie en ontmanteling van afgedankte voertuigen. Er blijven controles plaatsvinden om niet-erkende centra aan te manen om zich in de regel te stellen.

Download het volledige controleverslag

Balans en financieel verslag

Balans op 31 december 2018

Active Euro Passiva Euro
Vaste activa Eigen Vermogen
Immateriële 345.947
Materiële 6.984 Fonds beginvermogen 33.139
Financiële 1.490 Overgedragen winst 565.817
Vlottende activa Schulden
Vorderingen 207.745
Liquide middelen 281.871 Schulden op ten hoogste 1/j 249.014
Overlopende rekeningen 3.933 Overlopende rekeningen /
Totaal 847.970 Totaal 847.970

Balans en financieel verslag

Resultatenrekening op 31 december 2018

Resultaten 2018 Resultaten 2017
Euro Euro
Opbrengsten
Lidgelden en bijdragen 851.227 643.872
Financiële opbrengsten 448 535
Diverse/uitzonderlijke opbrengsten 26.293 3.714
Facturatie banden 427.910 431.439
Totaal 1.305.878 1.079.560
Kosten
Diverse goederen en diensten 470.761 432.495
Inzameling banden 427.460 406.519
Bezoldigingen en sociale lasten 289.480 261.298
Afschrijvingen 158.460 118.589
Andere bedrijfskosten 1.679 2.035
Financiële kosten 2.259 2.155
Diverse/uitzonderlijke kosten 0 0
Totaal 1.350.099 1.223.091
Totaal -44.221 -143 531

Toelichting bij de jaarrekening

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over de financiële resultaten

Het is de taak van Febelauto om de gegevensstroom binnen het netwerk van erkende centra op te volgen en hierover te rapporteren. De uiteindelijke doelstelling is de inzameling, de verwerking, het hergebruik en de recyclage van afgedankte voertuigen en batterijen uit hybride en elektrische voertuigen te organiseren en verder te verbeteren.

Opbrengsten

Febelauto wordt gemandateerd door haar leden zodat zij kunnen voldoen aan hun wettelijke informatieverplichtingen. Daarvoor betalen de leden jaarlijks lidgeld en een bijdrage. Dit vertegenwoordigt het leeuwendeel van de opbrengsten in de resultatenrekening.

Met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kreeg Febelauto een bijkomende opdracht. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de invoerders omtrent de inzameling en verwerking van afvalbanden, hebben we een operationeel systeem voor de inzameling van de afvalbanden opgezet en in goede banen geleid. Om dit systeem te bekostigen werd voor 427.910 euro doorgefactureerd aan de invoerders voor de recyclage van de afvalbanden.
Voor de batterijen uit hybride en elektrische voertuigen kreeg Febelauto van de invoerders de langetermijnopdracht om de meest duurzame oplossingen te vinden voor hun uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

De diverse/uitzonderlijke opbrengsten zijn onder meer een toelage van 11.985 euro die we ontvingen voor een studie over het glas van be.circular (de Brusselse overheid). Met onze communicatieacties hebben we 9.000 euro opbrengsten gegenereerd door partners in onze campagnes te betrekken.

Kosten

De kostenzijde bevat de uitgaven die Febelauto doet om haar hoofdtaak te kunnen uitvoeren. Het gaat hier voornamelijk om personeelskosten, huurgeld, afschrijvingen en onderhoudskosten van het online monitoringsysteem EMS. Deze softwareapplicatie werd vernieuwd in 2017.
Het oude systeem was gebouwd op Windev en Webdev-technologie. Het nieuwe EMS werd ontwikkeld als een CRM-applicatie in Microsoft Dynamics 365, waardoor het beantwoordt aan de nieuwste technologische standaarden: een verhoogde beveiliging van de toepassing, een grotere gebruiksvriendelijkheid, een databank met minder vervuilde data en een betere identificatie van de chassisnummers dankzij de mogelijkheid tot validatie met de DIV via een webservice.
Ook foto’s van de boorddocumenten kunnen opgeladen worden met de smartphone, waarbij het chassisnummer via OCR (optical character recognition) herkend wordt. Via ons EMS konden we in 2018 de gegevens van 142.852 afgedankte voertuigen in 116 erkende centra opvolgen, analyseren en rapporteren. De kosten voor het nieuwe EMS worden afgeschreven.

Het afgelopen jaar heeft Febelauto een aantal studies aangevat of verdergezet. Een eerste daarvan is ENTRAVE. Hierbij zoeken we naar korte en lange termijnoplossingen voor meer traceerbaarheid van de voertuigen. We legden in dit kader ook een memorandum neer bij de politieke partijen om in hun beleidsnota’s op te nemen.

Een tweede studie waar we aan deelnemen, is een R&D-project over carbonvezels en versnijtechnieken. Samen met andere industriële sectoren stapten we ook in een studie rond recyclagetoepassingen van carbonvezel. In 2018 hebben we ons circulair project omtrent glasdemontage afgerond. Al deze studies verklaren deels de stijging in diverse goederen en diensten.
Een ander deel van de extra uitgaven hebben we besteed aan communicatie in al haar vormen. Op het Autosalon 2018 pakten we uit met onze ‘Recyclaw’: een machine die de recyclage van afgedankte voertuigen en batterijen uit HE-voertuigen illustreert. Op Autotechnica hebben we een communicatie- en persevenement opgezet om de ondertekening van de milieubeleidsovereenkomsten voor autowrakken en HEV-batterijen onder de aandacht te brengen. Om meer awareness te creëren rond de veilige verwerking van HEV-batterijen, lanceerden we het voorbije jaar een opvallende videoreeks.

Ten slotte vertegenwoordigt het operationeel systeem voor de inzameling van de afvalbanden een extra kost. De afvalbanden worden door Comet Tyre Recycling (CTR) bij alle erkende centra ingezameld en gerecycleerd. Dit betekent een uitgave van 427.460 euro. Alle banden worden inmiddels door de erkende centra ingezameld zodat Febelauto geen vergoeding meer moet betalen aan Recytyre.
De resultatenrekening werd op 31 december 2018 – zoals voorzien – met een negatief saldo van 44.221 euro afgesloten. Het personeelsbestand van Febelauto telt 3 bedienden met een vast contract. Halverwege 2018 werd nog een 4e bediende aangetrokken die deeltijds voor Febelauto werkt op het dossier van de HEV-batterijen.

Raad van bestuur

Op onze site vind je de leden van onze raad van bestuur terug.

Vragen of meer info gewenst?